Avtale for leie av elsykkel

Leieavtalen inngås på de vilkår som er beskrevet i denne avtalen. Avtalen inkluderer:


Whee! ber om at leietaker leser nøye igjennom denne leieavtalen.

Whee! forbeholder seg retten til å foreta justeringer i det generelle vilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig via vår nettside Whee.no/tjenesten. Eventuelle endringer i de generelle vilkårene vil ikke gis virkning for ditt leieforhold i opprinnelig avtalt leieperiode som angitt i denne avtalen, men vil gis virkning i en eventuelt forlenget leieperiode.

Leietaker bekrefter med sin underskrift å ha mottatt generell informasjon om forsvarlig bruk, alminnelig vedlikehold og lading av elsykkelen, og hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å unngå tyveri.

Leietaker har rett til å trekke seg fra leieavtalen ved å gi melding til eier innen 14 kalenderdager etter inngåelse av denne leieavtalen. .

Kostnader for returnering tilkommer leietaker dersom elsykkelen er levert når angreretten benyttes.

Generelle vilkår for leie av elsykkel

1. Bakgrunn
Disse vilkår og betingelser regulerer rettighetene og pliktene til leietaker. Disse vilkår regulerer leietakers rettigheter og plikter ved leie av elsykkel fra Whee! AS. Dette er den hele og fullstendige leieavtalen mellom leietaker og eier Whee! AS.

2. Eiendomsrett
Elsykkelen, herunder deler som sammenføyes med elsykkelen, er eiers eiendom. Leietaker kan ikke selge, pantsette, fremleie eller på annen måte disponere rettslig over elsykkelen uten samtykke fra eier.

Elsykkelen må ikke bearbeides eller integreres med egen eller tredjeparts utstyr på slik måte at eiers eiendomsrett kan gå tapt. Leietaker kan likevel montere utstyr og annet alminnelig tilbehør på elsykkelen så fremt dette kan demonteres ved tilbakelevering etter endt leieperiode uten at elsykkelen skades.

3. Bruksrett
Leietaker har bruksrett til elsykkelen i leieperioden. Bruksretten kan ikke overdras. Elsykkelen kan ikke benyttes i næringsvirksomhet.

Typebetegnelser, rammenummer, logo eller tilsvarende som tjener til identifikasjon av elsykkelen, må ikke fjernes. Leietaker kan heller ikke uten særskilt avtale omlakkere elsykkelen, påmontere reklame eller på annen måte gjøre endringer utover slike tilpasninger som tilrettelegges av eier.

4. Leieperiode
Leieavtalen gjelder fra bestillingsdato og har 3 måneders bindingstid.

Leietaker har rett til å si opp avtalen med 3 mnd oppsigelsestid. Eksempel: For oppsigelse mottatt i løpet av en måned og senest 31.01, avvikles leieforholdet fra og med 01.03. Ved avslutning av leieforholdet faktueres også et sluttgebyr.

Det vil si at minimums leieperiode er 3 + 3 måneder.

Avtalen opphører uten oppsigelse ved leieperiodens utløp.

5. Leie
Eier har ikke rett til å kreve leien justert i leieperioden.

6. Betaling
Leiebeløp faktureres månedlig og i forkant av hver leietermin.

Betaling skal være mottatt eller disponibelt på eiers konto på forfallsdag. Feil eller mangler ved elsykkelen som ikke beror på eiers forhold, fritar ikke for plikt til å betale leien.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelses- renteloven per påbegynt måned til betaling finner sted. Ved forsinkelse over en måned beregnes rentesrente. Purregebyrer og inkassosalær kommer i tillegg.

7. Service og vedlikehold
For leieavtaler med en varighet på 12 måneder eller mer, har leietaker rett og plikt til å levere elsykkelen til service og dekkskift en gang hver vår og høst.

Leietaker plikter å levere inn elsykkelen for slik planlagt service ved innkalling fra eier. Servicen inngår i leieprisen, men leietaker må selv dekke eventuelle kostnader forbundet med innleveringen, og bekoste utskiftning av slitedeler, som for eksempel bremseklosser og kjede ved behov.

Leietaker er selv ansvarlig for alminnelig løpende vedlikehold i leieperioden, så fremt det er nødvendig utover halvårlig service- og vedlikehold. Dette kan for eksempel være påfylling av luft i dekk, generelt renhold, og vask og smøring av kjede.

Eier kan når som helst kreve at elsykkelen innleveres for ettersyn og utbedring ved mistanke om mangel eller skade.

8. Levering
Ved levering av elsykkelen skal leietaker straks undersøke denne på forsvarlig måte med henblikk på reklamasjon, og i tilfelle konstatering av feil eller mangler skriftlig reklamere overfor eier.

Unnlater leietaker å hente eller motta elsykkelen, har eier krav på erstatning for tap det medfører.

9. Alminnelig bruk
Elsykkelen kan kun benyttes til normal bruk.

Leietaker er ansvarlig for overholdelse av trafikkregler samt eventuelle offentlige og private retningslinjer for ferdsel med elsykkel.

Leietaker skal utvise alminnelig forsiktighet, vedlikeholde elsykkelen som bestemt i punkt 7, og ellers følge de anvisninger som måtte være utarbeidet for bruk av elsykkelen. Leietaker kan ikke trimme eller på annen måte modifisere elsykkelen.

10. Utstyr
Sykkelen kommer med frontbærer med kurv og fotbrett påmontert. Dette skal ikke fjernes fra sykkelen. Oppgraderinger og endringer fra sykkelens standardkonfigurasjon skal ikke gjøres uten avtale med eier.

11. Feil og mangler
Eier skal varsles skriftlig om feil eller mangler. Ved feil eller mangel kan leietaker kreve avhjelp, enten ved reparasjon eller utlevering av ny elsykkel (etter eiers valg).

Eventuelle utbetalinger fra leverandør i form av prisavslag og/eller erstatning for verdiforringelse på elsykkelen, tilkommer eier av elsykkelen.

12. Tap og skade
Dersom elsykkelen i leieperioden går tapt, får skade eller andre defekter, eller ved tyveri av hele eller deler av elsykkelen, skal leietaker umiddelbart underrette eier. Som skade regnes også unormal slitasje forårsaket av bruk utenfor alminnelig bruksområde.

Leietaker plikter å innlevere elsykkelen til eier for utbedring av skade.

Leietaker har risikoen for tap av eller skade på elsykkelen fra tidspunktet hvor elsykkelen er utlevert til leietaker, med mindre det er tale om tyveri eller skade dekket av forsikringen som beskrevet i punkt 14, eller slik skade eller mangel som eier kan kreve dekket fra eget forsikringsselskap eller leverandør.

Hvis elsykkelen er gått tapt eller må kondemneres, faller Avtalen

bort. Leietaker skal da innen 30 dager foreta oppgjør etter punkt 16. Tap og skade som forhindrer leietaker fra å benytte elsykkelen som forutsatt, fritar ikke for betaling av leie. Eier påtar seg intet ansvar for kostnader til alternativ transport eller annet tap i denne forbindelse.

13. Skade på tredjemann
Leietaker har ansvar for enhver skade forårsaket av elsykkelen, så lenge den er i leietakers varetekt.

Rettes det krav mot eier for slik skade, eller for brudd på trafik- kregler eller offentlige og private retningslinjer for ferdsel med elsykkel, plikter leietaker å holde eier skadesløs.

Ved skade overfor tredjemann skal leietaker straks varsle eier og medvirke til sakens opplysning.

14. Tyveri, forsikring
Eier er ansvarlig for å tegne tyveri- og skadeforsikring så lenge Avtalen løper, også ved forlengelse utover opprinnelig leieperiode. Ved tyveri eller skade skal leietaker bære en egenandel på kr. 2 000. Leietaker skal overholde forsikringsavtalens og eiers bestemmelser om låsing av elsykkelen, håndtering av batteri og krav til forsvarlig plassering/tilsyn.

Særlig forplikter leietaker seg til å etterleve følgende ved parkering av elsykkelen:

-Sykkelen skal ikke parkeres uten oppsyn på offentlig grunn over natt.

- Ved parkering uten oppsyn på offentlig grunn i mer enn 10 minutter skal leietaker (i) låse elsykkelen ved bruk av rammelås, og (ii) feste elsykkelen i vegg, stolpe eller tilsvarende fastmontert konstruksjon ved bruk av kjetting som medfølger elsykkelen, og (iii) ta med seg elsykkelens batteri.

- Ved parkering under 10 minutter skal elsykkelen være låst med rammelås.

- Ved parkering i parkeringskjeller, bakgård, kjeller eller annet område med adgangskontroll, skal elsykkelen være låst med rammelås.

Leietaker må selv dekke kostnader i forbindelse med tyveri [eller skade] som ikke dekkes av forsikringsselskapet som følge av manglende låsing, forsvarlig håndtering eller plassering/tilsyn.

15. Mislighold og heving
Eier kan før leieperiodens utløp og med øyeblikkelig virkning heve Avtalen, bringe ubetalt leie (inklusive leie i oppsigelsesperioden) til forfall, og kreve elsykkelen tilbakelevert dersom leietaker:

1. Vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, eksempelvis ved uforsvarlig bruk, misbruk av råderett eller ved manglende innlevering av elsykkelen til service- og vedlikehold. Betalingsforsinkelse på én måned eller mer, anses i alle tilfeller som vesentlig mislighold.

2. Har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål av betydning for inngåelse av Avtalen.

16. Oppgjør ved heving
Når Avtalen opphører skal elsykkelen returneres til eier. Leietaker betaler alle omkostninger i den forbindelse.

Leietaker er ansvarlig for skade som påvises ved tilbakelevering utover normal slitasje som må forventes hensyntatt leieperiodens varighet. Ved uoverensstemmelser kan leietaker kreve at en uavhengig sykkelreparatør takserer skadene/defektene med bindende virkning for partene.

Utstyr som er levert ut med eller hører til elsykkelen, skal følge med ved tilbakeleveringen. Annet utstyr skal fjernes. Eier kan besørge dette fjernet for leietakers regning.

Utstyr kjøpt av eier og som inngår i eiers panteordning på utstyr, kan leveres for pant sammen med sykkel.

17. Personvern
Ved inngåelse av Avtalen vil eier behandle leietakers personopplysninger. Se vår personvernerklæring som regulerer vår behandling av dine personopplysninger: whee.no/personvern-og-cookies

18. Verneting. utlevering uten søksmål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne leieavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved eiers verneting, dvs. Oslo tingrett, som herved vedtas av leietaker.

Dersom leietaker ved leietidens utløp eller Avtalens opphør, ikke frivillig tilbakeleverer elsykkelen, vedtas utlevering uten søksmål.

Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter skriftlig varsel har funnet sted etter forfallsdag, med samtidig underretning om at tilbakelevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan tilbakelevering av elsykkelen finne sted uten søksmål. Leietaker plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål.

19. Overdragelse
Eier har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtale til bank eller annet finansieringsselskap.