Avtale for leie av elsykkel

Leieavtalen inngås på de vilkår som er beskrevet i denne avtalen. Avtalen inkluderer:


Whee! ber om at leietaker leser nøye igjennom denne leieavtalen, som er bindende for leietaker fra og med inngåelse av leieforholdet.

Whee! forbeholder seg retten til å foreta justeringer i det generelle vilkårene i løpet av leieperioden. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig via vår nettside: Whee.no/tjenesten. Eventuelle endringer i de generelle vilkårene vil ikke gis virkning for ditt leieforhold i opprinnelig avtalt leieperiode som angitt i denne avtalen, men vil gis virkning i en eventuelt forlenget leieperiode.

Leietaker bekrefter med sin underskrift å ha mottatt generell informasjon om forsvarlig bruk, alminnelig vedlikehold og lading av elsykkelen, og hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å unngå tyveri.

Leietaker har rett til å trekke seg fra leieavtalen ved å gi melding til eier innen 14 kalenderdager etter inngåelse av denne leieavtalen.

Kostnader for returnering tilkommer leietaker dersom elsykkelen er levert når angreretten benyttes.

Generelle vilkår for leie av elsykkel

1. Bakgrunn
Disse vilkår og betingelser regulerer rettighetene og pliktene til leietaker ved leie av elsykkel fra Whee!. Dette er den hele og fullstendige leieavtalen mellom leietaker og eier Whee!.

2. Eiendomsrett
Elsykkelen herunder deler som sammenføyes med elsykkelen, er Whee!s eiendom. Leietaker kan ikke selge, pantsette, fremleie eller på annen måte disponere rettslig over elsykkelen uten samtykke fra eier.

Elsykkelen må ikke bearbeides eller integreres med egen eller tredjeparts utstyr på slik måte at eiers eiendomsrett kan gå tapt. Leietaker kan likevel montere alminnelig tilbehør og utstyr på elsykkelen, så fremt dette kan demonteres ved tilbakelevering etter endt leieperiode uten at elsykkelen skades.

3. Bruksrett
Leietaker har bruksrett til elsykkelen i leieperioden. Bruksretten kan ikke overdras.

Typebetegnelser, rammenummer, logo eller tilsvarende som tjener til identifikasjon av elsykkelen, må ikke fjernes. Leietaker kan heller ikke uten særskilt avtale omlakkere elsykkelen, påmontere reklame, eller på annen måte gjøre endringer utover tilpasninger som tilrettelegges av eier.

4. Leieperiode
Leieavtalen gjelder fra bestillingsdato og har 3 måneders bindingstid. I tillegg kommer oppsigelsestid som nevnt under, slik at minimum leieperiode er 3 + 3 måneder.

Leietaker har rett til å si opp avtalen med 3 mnd oppsigelsestid. Eksempel: For oppsigelse mottatt i løpet av en måned og senest 31.01, avvikles leieforholdet fra og med 01.03. Ved avslutning av leieforholdet faktureres også et sluttgebyr.

Avtalen opphører uten oppsigelse ved leieperiodens utløp.

5. Leie
Eier har ikke rett til å kreve leien justert i leieperioden.

6. Betaling
Leiebeløp faktureres månedlig og i forkant av hver leietermin.

Betaling skal være mottatt eller disponibelt på eiers konto på forfallsdag. Feil eller mangler ved elsykkelen som ikke beror på eiers forhold, fritar ikke for plikt til å betale leien.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelses- renteloven per påbegynt måned til betaling finner sted. Ved forsinkelse over en måned beregnes rentesrente. Purregebyrer og inkassosalær kommer i tillegg.

7. Service og vedlikehold
For leieavtaler med en varighet på 12 mnd eller mer, har leietaker rett og plikt til å levere elsykkelen til service og dekkskift en gang hver vår og høst.

Leietaker plikter å levere inn elsykkelen for planlagt service ved innkalling fra eier. Servicen inngår i leieprisen, men leietaker må selv dekke eventuelle kostnader forbundet med innlevering, og bekoste utskiftning av slitedeler som for eksempel bremseklosser og kjede ved behov.

Leietaker er selv ansvarlig for alminnelig løpende vedlikehold i leieperioden, så fremt det er nødvendig utover halvårlig service- og vedlikehold. Dette kan for eksempel være påfylling av luft i dekk, generelt renhold og vask og smøring av kjede.

Ved mistanke om mangel eller skade, kan eier når som helst kreve at elsykkelen innleveres for ettersyn og utbedring.

8. Levering
Ved utlevering av elsykkelen for utleie skal leietaker straks undersøke denne på forsvarlig måte med henblikk på reklamasjon, og i tilfelle konstatering av feil eller mangler skriftlig reklamere overfor eier.

Unnlater leietaker å hente eller motta elsykkelen, har eier krav på erstatning for tap det medfører.

9. Alminnelig bruk
Elsykkelen kan kun benyttes av leietaker til normal bruk. Elsykkelen kan ikke benyttes i næringsvirksomhet.

Leietaker er ansvarlig for overholdelse av trafikkregler samt eventuelle offentlige og private retningslinjer for ferdsel med elsykkel, og skal generelt utvise alminnelig forsiktighet ved bruk.

Leietaker skal vedlikeholde elsykkelen som bestemt i punkt 7, og ellers følge de anvisninger som måtte være utarbeidet for den aktuelle elsykkelen.

For parkering og oppbevaring gjelder i tillegg bestemmelsene i punkt 14.

10. Utstyr
Sykkelen kommer med frontbærer med kurv og fotbrett påmontert. Dette skal ikke fjernes fra elsykkelen.

Leietaker kan ikke trimme eller på annen måte modifisere eller endre elsykkelens standardkonfigurasjon uten avtale med eier.

11. Feil og mangler
Eier skal varsles skriftlig om feil eller mangler. Ved feil eller mangel kan leietaker kreve avhjelp, enten ved reparasjon eller utlevering av ny elsykkel (etter eiers valg).

Eventuelle utbetalinger fra leverandør i form av prisavslag og/eller erstatning for verdiforringelse på elsykkelen, tilkommer eier av elsykkelen.

12. Tap og skade
Dersom elsykkelen i leieperioden går tapt, får skade eller andre defekter, eller ved tyveri av hele eller deler av elsykkelen, skal leietaker umiddelbart underrette eier. Som skade regnes også unormal slitasje forårsaket av bruk utenfor alminnelig bruksområde.

Leietaker plikter å innlevere elsykkelen til eier for utbedring av skade.

Leietaker har risikoen for tap av eller skade på elsykkelen fra tidspunktet hvor elsykkelen er utlevert til leietaker, med mindre det er tale om tap som Whee! i sin helhet kan kreve dekket av Whee!s forsikringsselskap eller leverandør.

Skade som forhindrer leietaker fra å benytte elsykkelen, fritar ikke for betaling av leie. Eier påtar seg intet ansvar for kostnader til alternativ transport eller annet tap i denne forbindelse.

Hvis elsykkelen er gått tapt eller må kondemneres, faller leieavtalen bort. Leietaker skal da innen 30 dager foreta oppgjør etter punkt 16.

13. Skade på tredjemann
Leietaker har ansvar for enhver skade forårsaket av elsykkelen så lenge elsykkelen er utlevert til leietaker.

Rettes det krav mot eier for slik skade, og/eller for brudd på trafikkregler eller offentlige og private retningslinjer for ferdsel med elsykkel, plikter leietaker å holde eier skadesløs.

Ved skade overfor tredjemann, skal leietaker straks varsle eier og medvirke til sakens opplysning.

14. Tyveri, forsikring
Eier (Whee!) er ansvarlig for å tegne tyveri- og skadeforsikring så lenge leieavtalen løper, også ved forlengelse utover opprinnelig leieperiode. Ved tyveri eller skade skal leietaker bære en egenandel på kr. 5 000.

Leietaker skal overholde forsikringsavtalens og eiers bestemmelser om låsing av elsykkelen, håndtering av batteri og krav til forsvarlig parkering og tilsyn som beskrevet i leieavtalen.

Særlig forplikter leietaker seg til å etterleve følgende bestemmelser om parkering og oppbevaring av elsykkelen:

  • Elsykkelen skal alltid låses ved parkering. Dette gjelder også ved parkering i parkeringskjeller, bakgård, kjeller eller annet område med adgangskontroll.
  • Har sykkelen rammelås, skal denne alltid benyttes ved parkering.
  • Ved parkering uten oppsyn på offentlig grunn i mer enn 10 minutter, skal leietaker både (i) låse elsykkelen ved bruk av alle medfølgende låser, (ii) låse elsykkelen fast i vegg, stolpe eller tilsvarende fastmontert konstruksjon, og (iii) ta med seg elsykkelens batteri.
  • Sykkelen skal aldri parkeres på offentlig grunn over natt.
  • Ved parkering på sykkelhotell, i offentlig eller privat parkeringskjeller, lagerlokale eller lignende, skal leietaker overholde de til enhver tid gjeldende regler for vedkommende lokale. Dersom sykkelen oppbevares/parkeres utover maksimum tillatt periode for vedkommende lokale, er leietaker selv ansvarlig for eventuell skade eller tap av elsykkelen i den forbindelse.


Leietaker må selv dekke ethvert tap som oppstår på grunn av manglende låsing eller håndtering av elsykkelen i strid med bestemmelsene i denne avtalen. Dersom tapet kan kreves dekket under Whee!s forsikring, svarer leietaker for egenandelen som nevnt i første avsnitt. Dersom tapet derimot ikke kan kreves dekket under nevnte forsikring, må kunden selv dekke hele tapet, også utover egenandelen. Dette gjelder uavhengig av om leietaker har opptrådt uaktsomt eller ikke.

15. Mislighold og heving
Eier kan før leieperiodens utløp og med øyeblikkelig virkning heve leieavtalen, bringe ubetalt leie (inklusive leie i oppsigelsesperioden) til forfall, og kreve elsykkelen tilbakelevert dersom leietaker:

  1. Vesentlig misligholder sine forpliktelser etter leieavtalen, eksempelvis ved uforsvarlig bruk, misbruk av råderett eller ved manglende innlevering av elsykkelen til service- og vedlikehold. Betalingsforsinkelse på én måned eller mer, anses i alle tilfeller som vesentlig mislighold.
  2. Har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål av betydning for inngåelse av leieavtalen.

16. Oppgjør ved heving
Når leieavtalen opphører, skal elsykkelen returneres til eier. Leietaker betaler alle omkostninger i den forbindelse.

Leietaker er ansvarlig for skade som påvises ved tilbakelevering utover normal slitasje som må forventes hensyntatt leieperiodens varighet. Ved uoverensstemmelser kan leietaker kreve at en uavhengig sykkelreparatør takserer skadene/defektene med bindende virkning for partene.

Utstyr som er levert ut med eller hører til elsykkelen, skal følge med ved tilbakeleveringen. Annet utstyr skal fjernes. Eier kan besørge dette fjernet for leietakers regning.

Utstyr kjøpt av eier og som inngår i eiers panteordning på utstyr, kan leveres for pant sammen med sykkel.

17. Personvern
Ved inngåelse av leieavtalen vil eier behandle leietakers personopplysninger. Se vår personvernerklæring som regulerer vår behandling av dine personopplysninger: whee.no/personvern-og-cookies

18. Verneting. utlevering uten søksmål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne leieavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved eiers verneting, dvs. Oslo tingrett, som herved vedtas av leietaker.

Dersom leietaker ved leietidens utløp eller leieavtalens opphør, ikke frivillig tilbakeleverer elsykkelen, vedtas utlevering uten søksmål.

Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter skriftlig varsel har funnet sted etter forfallsdag, med samtidig underretning om at tilbakelevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan tilbakelevering av elsykkelen finne sted uten søksmål. Leietaker plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål.

19. Overdragelse
Eier har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtale til bank eller annet finansieringsselskap.

Oppdatert dato 25.01.2022