Leieavtale Whee! Bike

Denne leieavtalen ("Leievtalen") regulerer dine rettigheter og plikter som leietaker ("Leietaker") ved leie av elsykkel fra Whee!

Dersom du som Leietaker, i tillegg til elsykkelen, leier separat utstyr og tilbehør fra Whee!, gjelder Leieavtalen tilsvarende for leie av slik tilleggsutstyr.

Når du signerer Leieavtalen bekrefter du at du har fått informasjon om leie og bruk av elsykkelen. Leieavtalen er rettslig bindende og løper fra signeringsdato. Du kan likevel trekke deg fra Leieavtalen innen 14 dager fra signering (angrerett). Etter 14 dager gjelder vanlige regler for oppsigelse, se punkt 3.

Merk at Whee! i enkelte tilfeller har rett til å endre vilkårene i Leieavtalen, se punkt 4.  Oppdaterte  vilkår er alltid tilgjengelig på https://whee.no/kundeavtale-sykkelabonnement.


1. Whee! eiendomsrett

Elsykkelen og deler som sammenføyes med denne er Whee!s eiendom.

Leietaker kan ikke selge, overdra, pantsette, fremleie eller på annen måte disponere rettslig over elsykkelen. Leietaker har bruksrett til elsykkelen og eventuelt leid tilleggsutstyr i leieperioden. Bruksretten kan ikke overdras.

2. Utstyr og tilpasning

Elsykkelen kommer med frontbærer og fotbrett påmontert, samt eventuelt tilleggsutstyr som Leietaker leier fra Whee! Dette skal ikke fjernes.

Leietaker kan ikke trimme eller endre elsykkelens standardkonfigurasjon. Leietaker kan likevel påmontere alminnelig tilbehør og utstyr, så fremt det kan demonteres etter endt leieperiode uten at elsykkelen skades.

Typebetegnelser, rammenummer og logo e.l. som tjener til identifikasjon av elsykkelen, skal ikke fjernes. Leietaker kan ikke omlakkere elsykkelen, påmontere reklame eller utføre tilsvarende endringer.

3. Oppsigelse

Oppsigelse kan sendes per e-post til hei@whee.no. Ved oppsigelse begynner oppsigelsestiden å løpe fra den 1. i påfølgende måned etter mottak av oppsigelsen.

Leietakere som har abonnementet Whee! Fixed 12 / 24, har 12 eller 24 måneders fast bindingstid beregnet fra tidspunktet elsykkelen ble utlevert. Deretter kan Leieavtalen sies opp med 3 måneders oppsigelsestid.

Leietakere som har abonnementet Whee! Fleks har ingen bindingstid, og Leieavtalen kan sies opp med 3 måneders oppsigelsestid (tidligst beregnet fra tidspunktet elsykkelen ble utlevert).

4. Justering av leiepris og øvrige endringer

Whee! har rett til å justere leieprisen én gang i året, i tråd med SSBs konsumprisindeks (KPI). Prisjustering skjer i mai hvert år.

Whee! har rett til å justere leieprisen dersom økte avgifter, forhold på leverandørsiden eller særlige forhold i markedet medfører økte kostnader for Whee! Slike prisjusteringer utover årlig KPI-justering, skal varsles Leietaker senest 3,5 måneder før endringen i leieprisen trer i kraft.

5. Betaling

Leie faktureres månedlig og i forkant av hver leietermin, dvs. fra den 1. i hver måned. I tillegg faktureres for antall dager fra avtalt utleveringstidspunkt og frem til første leietermin. Betaling skal være mottatt på Whee!s konto på forfallsdag.

Feil eller mangler ved elsykkelen som ikke skyldes forhold på Whee!s side, fritar ikke for plikt til å betale leien.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven. Purregebyrer og inkassosalær etter inkassoloven § 17 til 20 kommer i tillegg.

6. Service og vedlikehold

Leietaker plikter å levere inn elsykkelen for service ved innkalling fra Whee! Servicen inngår i leieprisen, men leietaker må selv dekke eventuelle kostnader forbundet med innlevering, og bekoste utskiftning av slitedeler som for eksempel bremseklosser og kjede ved behov.

Leietaker skal ikke selv utføre service på elsykkelen, eller ta elsykkelen til noe annet verksted enn Whee!s verksted.

Whee! kan be leietaker om å utføre alminnelig løpende vedlikehold, som påfylling av luft i dekk, generelt renhold, vask og smøring av kjede.

7. Levering

Ved utlevering av elsykkelen for utleie, skal leietaker straks undersøke elsykkelen samt eventuelt tilleggsutstyr som Leietaker har leid, med henblikk på reklamasjon. Ved konstatering av feil eller mangel, skal Leietaker reklamere overfor Whee! etter punkt 10.

Dersom eventuelt leid tilleggsutstyr påmontert av Whee! før utlevering, ikke er godt nok montert, plikter Leietaker å varsle Whee! for vederlagsfri justering og kontroll av Whee!

Unnlater leietaker å hente eller motta elsykkelen og eventuelt leid tilleggsutstyr, har Whee! krav på erstatning for tap det medfører.

8. Bruksbegrensinger

Elsykkelen kan kun benyttes av leietaker til normal bruk som privatperson. Leietaker skal følge de anvisninger som måtte være utarbeidet for den aktuelle elsykkelen.

Elsykkelen skal ikke benyttes i næringsvirksomhet, for eksempel ved at Leietaker opererer som sykkelbud eller utfører hjemleveringstjenester for aktører som Foodora, Wolt osv.

Leietaker er ansvarlig for overholdelse av trafikkregler samt offentlige og private retningslinjer for ferdsel med elsykkel. Leietaker skal generelt utvise alminnelig forsiktighet ved bruk av elsykkelen.


9. Krav til låsing, håndtering og oppbevaring

Leietaker skal overholde særlige krav til låsing, håndtering av batteri og forsvarlig parkering og tilsyn av elsykkelen, som beskrevet i dette punkt 9.

Leietaker skal overholde følgende krav til håndtering og oppevaring:
- Elsykkelen skal alltid låses ved parkering. Dette gjelder også ved parkering i parkeringskjeller, bakgård, kjeller eller annet område med adgangskontroll. Har elsykkelen rammelås, skal denne alltid benyttes ved parkering.
- Ved parkering uten oppsyn på offentlig grunn i mer enn 10 minutter, skal leietaker både (i) låse elsykkelen ved bruk av alle medfølgende låser, (ii) låse elsykkelen fast i vegg, stolpe eller tilsvarende fastmontert konstruksjon, og (iii) ta med seg elsykkelens batteri.
- Sykkelen skal aldri parkeres på offentlig grunn over natt. Dette gjelder selv om elsykkelen er låst i tråd med bokstav b.
- Ved parkering på elsykkelhotell, i offentlig eller privat parkeringskjeller, lagerlokale e.l., skal Leietaker overholde de til enhver tid gjeldende regler for vedkommende lokale, herunder overholde max. tillatt periode for parkering/oppbevaring for vedkommende lokale.

Leietaker er ansvarlig for å dekke ethvert tap eller skade som oppstår, herunder erstatte tapt elsykkel, ved brudd på kravene til forsvarlig håndtering og oppbevaring under Leieperioden, se punkt 14.

10. Feil og mangler

Whee! skal varsles om feil eller mangler. Ved feil eller mangel kan leietaker kreve avhjelp, enten ved reparasjon eller utlevering av ny elsykkel etter Whee!s valg.

Leietaker plikter å innlevere elsykkelen til Whee! for utbedring av skade.

11. Tap og skade på elsykkelen

Dersom elsykkelen og/eller eventuelt leid tilleggsutstyr går tapt, får skade, eller ved tyveri av hele eller deler av elsykkelen, skal leietaker umiddelbart varsle Whee! Som skade regnes også unormal slitasje forårsaket av bruk utenfor tillatt bruksområde etter punkt 8.

Leietaker har risikoen for tap av eller skade på elsykkelen og evenutelt leid tilleggsutstyr fra tidspunktet elsykkelen er utlevert leietaker.

Skade eller mangel som forhindrer leietaker fra å benytte elsykkelen med eventuelt leid tilleggsutstyr, fritar ikke for betaling av leie for elsykkelen eller tilleggsutstyret så fremt (i) leietaker har fått tilbud om erstatningssykkel innen 48 timer etter at elsykkelen er innlevert for utbedring etter punkt 10 og (ii) skaden ikke skyldes oppbevaring og bruk i strid med punkt 8 eller 9. Whee! har ikke ansvar for kostnader til alternativ transport eller annet tap som Leietaker har i denne forbindelse.Hvis elsykkelen er stjålet eller gått tapt eller elsykkelen må kondemneres, faller Leieavtalen bort. Leietaker skal da innen 30 dager betale oppgjør etter punkt 15.

12. Skade på tredjemann

Leietaker har ansvar for enhver skade forårsaket av elsykkelen så lenge elsykkelen er utlevert leietaker. Rettes krav mot Whee! for slik skade, og/eller for brudd på trafikkregler eller offentlige eller private retningslinjer for ferdsel med elsykkel, plikter leietaker å holde Whee! skadesløs.

Ved skade overfor/på tredjemann, skal leietaker straks varsle Whee!, og medvirke til sakens opplysning.

13. Tyveri, forsikring

Whee! er ansvarlig for å tegne tyveri- og skadeforsikring så lenge Leieavtalen løper, også ved forlengelse utover opprinnelig leieperiode.

Ved tyveri eller skade skal leietaker bære en egenandel begrenset til kr. 5 000 for elsykkelen, samt separat egenandel for eventuelt tilleggsutstyr som Leietaker har leid fra Whee! tilsvarende 80 % av tilbehørets verdi.

Begresningen i egenandel etter annet avsnitt, gjelder ikke ved tyveri eller skade som skyldes manglende overholdelse av Leietakers plikt til forsvarlig oppbevaring og bruk etter punkt 8 eller 9, eller dersom tapet ikke kan kreves dekket under Whee!s forsikring. I så tilfelle er Leietaker ansvarlig for å dekke hele tapet fullt ut, som ved tyveri eller kondemnering tilsvarer verdien av elsykkelen med eventuelt separat leid tilleggsutstyr.

14. Mislighold og heving

Whee! kan før leieperiodens utløp og med øyeblikkelig virkning heve Leieavtalen, bringe til forfall ubetalt leie (inklusive i oppsigelsestiden) for elsykkelen og eventuelt leid tilleggsutstyr, og kreve elsykkelen med utstyr tilbakelevert dersom Leietaker:
- Vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Leieavtalen, eksempelvis ved manglende overholdelse av bestemmelsene om forsvarlig oppbevaring og bruk etter punkt 8 eller 9 eller ved manglende innlevering av elsykkelen til service- og vedlikehold. Betalingsforsinkelse på én måned eller mer, anses i alle tilfeller som vesentlig mislighold.
- Har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål av betydning for inngåelse av Leieavtalen.

15. Oppgjør ved heving

Når Leieavtalen opphører ved heving, skal elsykkelen med eventuelt leid tilleggsutstyr returneres til Whee! sammed med eventuelt separat leid tilleggutstyr. Leietaker skal betale alle omkostninger i den forbindelse.

Utstyr som er tilhører eller utlevert med elsykkelen, skal tilbakeleveres sammen med elsykkelen. Annet utstyr skal fjernes. Ved manglende fjerning kan Whee! besørge fjerning for Leietakers regning.

Leietaker er ansvarlig for skade som påvises elsykkelen eller evnetuelt leid tilleggsutstyr ved tilbakelevering, utover normal slitasje som må forventes hensyntatt leieperiodens varighet. Ved uoverensstemmelser kan Leietaker kreve at en uavhengig elsykkelreparatør takserer skadene/defektene med bindende virkning for partene.

16. Personvern

Ved inngåelse av Leieavtalen vil Whee! behandle Leietakers personopplysninger. Se vår personvernerklæring som regulerer vår behandling av dine personopplysninger: whee.no/personvern-og-cookies

17. Verneting. utlevering uten søksmål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med Leieavtalen, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som rett verneting.

Dersom Leietaker ved leietidens utløp eller Leieavtalens opphør, ikke frivillig tilbakeleverer elsykkelen, vedtas utlevering uten søksmål.

Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter skriftlig varsel (sendt etter forfall) med underretning om at tilbakelevering vil bli begjært hvis betaling ikke finner sted, kan tilbakelevering av elsykkelen finne sted uten søksmål. Leietaker plikter å betale alle omkostninger forbundet med slik utlevering.

18. Overdragelse

Whee! har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtale til bank eller annet finansieringsselskap.


Oppdater 15.03.2023