Kundeavtale serviceabonnement

Generelle vilkår for serviceabonnement på el-sykkel

1. Bakgrunn
Disse vilkår og betingelser regulerer rettighetene og pliktene til kunden ved tegning av serviceabonnement fra Whee! AS. Whee! AS forbeholder seg retten til å foreta justeringer i de generelle vilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelig via Whee.no/serviceabonnement.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på hei@whee.no

2. Betingelser for opprettelse av serviceabonnement
For å inngå avtalen må du ha en elsykkel fra en av de følgende produsentene: Benno, Riese & Muller, Urban Arrow, Tern, Butchers & Bicycles, Yuba, Townie, med Bosch drivverkmotorsystem og Enviolo eller+ Shimano girsystemer.

Serviceabonnementet gjelder for elektriske laste- og nyttesykler i privat eie som brukes til hverdagstransport og tilsvarende privat bruk.

Abonnementet trer i kraft etter at Whee! AS har foretatt en kartlegging av el-sykkelen som abonnementet skal tilknyttes. Etter kartlegging av el-sykkelens standard forbeholder Whee! AS seg retten til å si nei til at serviceabonnementet kan tegnes.

Du må være 18 år eller eldre for å benytte Whee!s serviceabonnement.

3. Avtalen inkluderer
- Fast innkalling til ettersyn 4 ganger årlig, for kartlegging av el-sykkelens servicebehov
- Rabattert pris på service- og andre verkstedtjenester i etterkant av kartlegging
- Rabatt ved kjøp av deler, varer og utstyr
- Svar på din henvendelse innen 1 virkedag
- Time innen 5 virkedager. I høysesong innen 10 virkedager (mars - mai, okt - des) 

Kostnader for service utover ettersyn og kartlegging må dekkes av kunden. Det til enhver tid gjeldende innhold i serviceabonnementet er tilgjengelig på https://whee.no/serviceabonnement

4. Serviceperiode
Avtalen løper inntil oppsigelse. Kunden har rett til å si opp avtalen med 3 måneders oppsigelse, regnet fra siste dag i hver måned. Eksempel: For oppsigelse mottatt 31.01, avvikles serviceabonnementet fra og med 01.04.

Gyldig oppsigelse må formidles skriftlig til Whee! AS på hei@whee.no

5. Betaling
Månedsbeløp faktureres månedlig og i forkant av hver servicetermin. Betaling skal være mottatt innen forfallsdag. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven per påbegynt måned og til betaling finner sted. Ved forsinkelse over en måned beregnes rentesrente. Purregebyrer og inkassosalær kommer i tillegg.

Whee! AS benytter avtalegiro via Nets. Eventuelle forsinkelser knyttet til tredjeparter er ikke Whee! AS’ ansvar.

6. Manglende oppmøte og sen kansellering
Service som ikke kan gjennomføres på grunn av kundens manglende oppmøte, vil faktureres kunden, med mindre kunden har avbestilt servicen i forkant. Service eller annen tjeneste som blir avbestilt mindre enn 24 timer før oppmøtetidspunkt, vil bli fakturert kunden. Deler som er bestilt på vegne av kunden og som ikke benyttes pga. kansellert service, vil også kunne faktureres.

7. Bruksrett og videresalg
Serviceabonnementet er personlig, og er knyttet til én spesifisert el-sykkel. Abonnementet kan ikke overdras til andre el-sykler i avtaleperioden. Kunden kan ikke selge, overdra eller pantsette kontrakten på serviceabonnementet til andre.

Sykler som benyttes av bedrifter og bedriftsansatte og/eller er i annen kommersiell bruk, omfattes ikke av serviceabonnementet.

8. Feil og mangler
Whee! AS skal varsles skriftlig ved eventuelle feil og mangler knyttet til service og tjenester utført av Whee! AS. Ved feil eller mangel kan kunden kreve avhjelp som reparasjon, reklamasjon eller avslag. Avhjelp som kreves skal stå i forhold til feil og mangel som er innmeldt. Kunden plikter å varsle om feil eller mangel så raskt som praktisk mulig. Er feilen eller mangelen av slik karakter at videre bruk av el-sykkelen potensielt kan utgjøre en risiko for skade på el-sykkelen, kunden eller medtrafikanter, plikter kunden å avstå fra å bruke el‑sykkelen inntil mangelen er utbedret.

Kunden er kjent med at Whee! AS kjøper inn deler fra andre produsenter. Eventuelle feil og mangler som skyldes feilleveranser og feilproduksjon hos produsent, eller feil og skade som har oppstått under transportering av slike deler, er ikke Whee!s ansvar.

9. Skade og ulykke på person eller gjenstand
Kunden plikter å overholde gjeldende trafikkregler og skal ellers utvise alminnelig aktsomhet ved bruk av el-sykkelen som er omfattet av serviceabonnementet. Kunden har til enhver tid ansvar for egen ferdsel på el-sykkelen, og har ansvar for enhver skade eller ulykke forårsaket av el‑sykkelen på gjenstand, kunden eller tredjepart så lenge el-sykkelen er i kundens besittelse.

Rettes det krav mot kunden som følge av ulykke eller skade påført tredjepart eller tredjeparts gjenstand der el-sykkelen som er omfattet av serviceabonnementet er involvert, plikter kunde å holde Whee! AS skadesløs. Ved slik ulykke eller skade plikter kunden uten ugrunnet opphold å varsle Whee! AS og medvirke til sakens opplysning

10. Mislighold og heving
Whee! AS kan med umiddelbar virkning heve avtalen og bringe ubetalt leie til forfall dersom: 
- Leietaker misligholder sine forpliktelser etter avtalen,
- At el-sykkelen er i kommersiell bruk, eller el-sykkelen er i slik stand at det anses som ikke sannsynlig at el-sykkelen brukes innenfor normal privat bruk - Betaling forsinkes med en måned eller mer
- Kunde har overdratt eller forsøkt å overdra avtalen til andre sykler eller til tredjepart
- Kunde har gitt uriktige opplysninger om forhold som har betydning for denne avtalen.

11. Personvern
Ved inngåelse av Avtalen vil Whee! AS behandle leietakers personopplysninger. Se vår personvernerklæring som regulerer vår behandling av dine personopplysninger: whee.no/personvern-og-cookies

12. Verneting. Utlevering uten søksmål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne serviceavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved Whee! AS’ verneting, dvs. Oslo tingrett.

13. Overdragelse
Whee! AS har rett til å overdra sine rettigheter i denne avtale til bank eller annet finansieringsselskap.