Leieavtale Whee! Tilbehør

Leieavtalen beskriver vilkår ved leieforholdet. Tilbehør leies kun ut til deg som også leier sykkel av oss, og skal kun benyttes på sykkelen du leier av oss.

For å gjøre det enklere for deg å få oversikt har vi laget et sammendrag, men vi anbefaler at du leser hele avtalen.

Når du signerer bekrefter du å mottatt informasjon om leie og bruk av tilbehøret. Avtalen er bindende fra signering. Du kan trekke deg fra avtalen innen 14 dager fra signering (angrerett). Etter 14 dager gjelder vanlige regler for oppsigelse.

Whee! kan oppdatere betingelser og vilkår i løpet av leieperioden. Oppdaterte  vilkår er alltid tilgjengelig på  https://whee.no/leieavtale-whee-tilbehoer.


Sammendrag

- Leien på tilbehøret er løpende, måned for måned, selv om leien på sykkelen er lengre. Hvis du bytter tilbehør, vil det nye tilbehøret faktureres fra første trekk etter montering.

- Leien betales forskuddsvis hver måned. Betaling starter når du får tilbehøret utlevert. Betalingen må være hos oss ved forfall. Ved forsinket betaling påløper renter ihht forsinkelsesrenteloven.

- I leieperioden har du bruksrett på tilbehøret. Du kan ikke videreleie, selge eller pantsette tilbehøret. Tilbehøret skal ikke modifiseres eller lakkes. Tilbehøret skal ikke fjernes fra sykkelen av andre enn oss. Tilbehøret skal ikke plasseres på andre sykler enn den du leier fra oss.

- Vi monterer tilbehøret på sykkelen før utlevering, og kontrollerer monteringen når  sykkelen er på service. Du er selv ansvarlig for at tilbehøret er godt montert til daglig. Dersom du mistenker at tilbehøret ikke er godt montert, må du kontakte oss med en gang. Det koster ingenting å få tilbehøret kontrollert og justert hos oss.

- Tilbehøret er forsikret gjennom oss. Stjålet eller tapt tilbehør må meldes oss umiddelbart. Ved tyveri må du betale en egenandel på 50% av tilbehørets verdi før du får en utlevert et nytt tilbehør.

- Når leien avsluttes skal tilbehøret leveres tilbake til avtalt tid. Ved innlevering gjennomgår vi tilbehøret, og hvis gjennomgangen avdekker slitasje utover normal bruk, kan du bli belastet for dette. For tilbehør med normal bruksslitasje er det ikke noe gebyr ved innlevering.


Fullstendig leieavtale og vilkår


1. Bakgrunn

Disse vilkår og betingelser regulerer rettighetene og pliktene til leietaker ved leie av tiøbehør fra Whee!. Dette er den hele og fullstendige leieavtalen mellom leietaker og eier Whee!.

2. Eiendomsrett

Tilbehøreter Whee!s eiendom. Leietaker kan ikke selge, pantsette, fremleie eller på annen måte disponere rettslig over elsykkelen uten samtykke fra eier.

Tilbehøret må ikke bearbeides eller integreres med egen eller tredjeparts utstyr på slik måte at eiers eiendomsrett kan gå tapt.

3. Bruksrett

Leietaker har bruksrett til tilbehøret i leieperioden. Bruksretten kan ikke overdras.

Typebetegnelser,  logo eller tilsvarende som tjener til identifikasjon av tilbehøret, må ikke fjernes. Leietaker kan heller ikke uten særskilt avtale lakkeree tilbehøret, påmontere reklame, eller på annen måte gjøre endringer utover tilpasninger som tilrettelegges av eier.

4. Leieperiode

Leieavtalen gjelder fra bestillingsdato. Leieforholdet er løpende måned for måned.

5. Leie

Eier har ikke rett til å kreve leien justert i leieperioden.

6. Betaling

Leiebeløp faktureres månedlig og i forkant av hver leietermin. I tillegg faktureres dager mellom avtalt utleveringstidspunkt og første faste månedsleie.

Betaling skal være mottatt eller disponibelt på eiers konto på forfallsdag. Feil eller mangler ved tilbehøret som ikke beror på eiers forhold, fritar ikke for plikt til å betale leien.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelses- renteloven per påbegynt måned til betaling finner sted. Ved forsinkelse over en måned beregnes rentesrente. Purregebyrer og inkassosalær kommer i tillegg.

7. Montering

Eier monterer tilbehøret på sykkelen før utlevering, og kontrollerer dette ved service. Leietaker må selv kontrollere tilbehøret i daglig bruk. Leietaker plikter å kontakte eier dersom tilbehøret ikke er godt nok montert. Justering og kontroll av tilbehør utføres vederlagsfritt av eier.

8. Levering

Ved utlevering av tilbehøret for utleie skal leietaker straks undersøke dette på forsvarlig måte med henblikk på reklamasjon, og i tilfelle konstatering av feil eller mangler skriftlig reklamere overfor eier.

Unnlater leietaker å hente eller motta tilbehøret, har eier krav på erstatning for tap det medfører.

9. Alminnelig bruk

Tilbehøret kan kun benyttes av leietaker til normal bruk. Tilbehøret kan ikke benyttes i næringsvirksomhet.

Leietaker er ansvarlig for overholdelse av trafikkregler samt eventuelle offentlige og private retningslinjer for ferdsel med sykkel og påmontert tilbehør og skal generelt utvise alminnelig forsiktighet ved bruk.

10. Feil og mangler

Eier skal varsles skriftlig om feil eller mangler. Ved feil eller mangel kan leietaker kreve avhjelp, enten ved reparasjon eller utlevering av ny elsykkel (etter eiers valg).

Eventuelle utbetalinger fra leverandør i form av prisavslag og/eller erstatning for verdiforringelse på tilbehøret,, tilkommer eier av elsykkelen.

11. Tap og skade

Dersom tilbehøret i leieperioden går tapt, får skade eller andre defekter, eller blir stjålet  skal leietaker umiddelbart underrette eier. Som skade regnes også unormal slitasje forårsaket av bruk utenfor alminnelig bruksområde.

Leietaker plikter å innlevere tilbehøret til eier for utbedring av skade.

Leietaker har risikoen for tap av eller skade på tilbehøret fra tidspunktet hvor dette er utlevert til leietaker, med mindre det er tale om tap som Whee! i sin helhet kan kreve dekket av Whee!s forsikringsselskap eller leverandør.

Skade som forhindrer leietaker fra å benytte tilbehøret, fritar ikke for betaling av leie. Eier påtar seg intet ansvar for kostnader til alternativ transport eller annet tap i denne forbindelse.

Hvis tilbehøret er gått tapt eller må kondemneres, faller leieavtalen bort. Leietaker skal da innen 30 dager foreta oppgjør etter punkt 16.

12. Skade på tredjemann

Leietaker har ansvar for enhver skade forårsaket av elsykkelen med tilbehør så lenge tilbehøret  er utlevert til leietaker.

Rettes det krav mot eier for slik skade, og/eller for brudd på trafikkregler eller offentlige og private retningslinjer for ferdsel med elsykkel, plikter leietaker å holde eier skadesløs.

Ved skade overfor tredjemann, skal leietaker straks varsle eier og medvirke til sakens opplysning.

13. Tyveri, forsikring

Eier er ansvarlig for å tegne tyveri- og skadeforsikring så lenge leieavtalen løper. Ved tyveri eller skade skal leietaker bære en egenandel på 50% av tilbehørets verdi.

14. Mislighold og heving

Eier kan før leieperiodens utløp og med øyeblikkelig virkning heve leieavtalen, bringe ubetalt leie (inklusive leie i oppsigelsesperioden) til forfall, og kreve tilbehøret  tilbakelevert dersom leietaker:

  1. Vesentlig misligholder sine forpliktelser etter leieavtalen. Betalingsforsinkelse på én måned eller mer, anses i alle tilfeller som vesentlig mislighold.
  2. Har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål av betydning for inngåelse av leieavtalen.


15. Oppgjør ved heving
Når leieavtalen opphører, skal tilbehøret returneres til eier. Leietaker betaler alle omkostninger i den forbindelse.

Leietaker er ansvarlig for skade som påvises ved tilbakelevering utover normal slitasje som må forventes hensyntatt leieperiodens varighet.

16. Personvern

Ved inngåelse av leieavtalen vil eier behandle leietakers personopplysninger. Se vår personvernerklæring som regulerer vår behandling av dine personopplysninger: whee.no/personvern-og-cookies

17. Verneting. utlevering uten søksmål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne leieavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved eiers verneting, dvs. Oslo tingrett, som herved vedtas av leietaker.

Dersom leietaker ved leietidens utløp eller leieavtalens opphør, ikke frivillig tilbakeleverer tilbehøret, vedtas utlevering uten søksmål.

Blir leien eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter skriftlig varsel har funnet sted etter forfallsdag, med samtidig underretning om at tilbakelevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan tilbakelevering av tilbehøret finne sted uten søksmål. Leietaker plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål.

18. Overdragelse

Eier har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtale til bank eller annet finansieringsselskap.